Ontregelrechter Groningen doet uitspraak

6 nov.

Maar wat leverde de ontregelrechtbank nu concreet op? Wordt er daadwerkelijk geschrapt in de interne regels of wordt er aandacht gegenereerd voor een probleem dat niet opgelost wordt? In spanning wachtte de Kafkabrigade dan ook op de uitspraak van de ontregelrechter (de Gemeentesecretaris). Deze uitspraak werd vorige maand bekendgemaakt. 

Over de parafenroute werd besloten om deze zo kort mogelijk te maken. Parafen die eerder nodig geacht werden, maar niet noodzakelijk zijn, worden geschrapt. Specifiek gaat het hier om een paraaf van een directeur of anderen. Die is, na eerdere afstemming, niet langer verplicht. De verantwoordelijkheid wordt teruggelegd bij de steller om collega’s en leidinggevenden op de hoogte te houden van de voorbereiding van de stukken voor het college.  

Bovendien wees onderzoek van de ontregelrechtbank uit dat er meer mogelijkheden zijn in de reiskostendeclaraties dan tot nu toe bekend. In principe komt reizen tussen werklocaties in de stad niet in aanmerking voor declaraties van reiskosten. Er zijn twee uitzonderingssituaties waarin dit toch mag, namelijk: indien een medewerker door de organisatie wordt gevraagd met de eigen auto door de stad te gaan rijden en als de organisatie in een bepaalde periode meer dan het gemiddelde vraagt in het woon-werkverkeer van de medewerker.

In de kwestie van de parafenroute is duidelijk een andere werkwijze geïntroduceerd. In de kwestie van de reiskostendeclaraties is helderheid gecreëerd over de bestaande regel en de daarbij horende uitzonderingssituaties.

De Kafkabrigade vindt de ontregelrechtbank op meerdere manieren succesvol. Het is niet alleen een goed middel om bewustzijn bij medewerkers te creëren voor regeldrukvermindering. Het geeft ook aanleiding tot het uitzoeken van interne regels en geeft inzicht in hoe deze regels werken. Deze kritische blik geeft ruimte voor het schrappen van alles wat onnodig is.

Per 1 november zijn de wijzigingen van kracht