Nieuws

Blijf op de hoogte van ons onderzoek, projecten en gastcolleges.

'Een functioneringsgesprek met je algoritme?' nu online te lezen

17 okt.

'Een functioneringsgesprek met je algoritme?' nu online te lezen

Wanneer organisaties het handelen van mensen delegeren aan software, heeft dat gevolgen voor de verantwoordelijkheidsvraag. Hoe dient het bestuursorgaan ‘corrigerend op te treden’ wanneer het niet om een (directe) menselijke fout gaat, maar om een machinegedreven fout?

Het klachtrecht kan hierbij helpen: het biedt de mogelijkheid om mensen aan te spreken op hun verantwoordelijkheid wanneer algoritmes feitelijk handelen. Want als we de keuzes die een algoritme maakt slechts zien als een technische handeling, dan is dit het punt waarop verantwoordelijkheid verdwijnt en de menselijke maat verloren gaat. Widlak en Al Khatib laten zien dat er zowel een directe verantwoordelijkheid is aan te wijzen, als een indirecte verantwoordelijkheid. Zij werken dit praktisch uit, mede vanuit een onderzoek naar de wetsgeschiedenis.

Het artikel is dit jaar in nummer 2 van het Tijdschrift voor Klachtrecht gepubliceerd en nu online te lezen.

Kick-off Duurzaam Digitaal Groningen

17 okt.

Kick-off Duurzaam Digitaal Groningen

Eind september vond de kick-off van Duurzaam Digitaal Groningen plaats: het eerste event van de gemeente Groningen in een reeks bijeenkomsten over digitalisering en overheid. Data wordt immers steeds belangrijker in onze samenleving.

Ronald Damhof, Chief Data Officer van het ministerie van Justitie en Veiligheid, gaf tijdens de kick-off een lezing. De benodigde voorwaarden voor overheidsprofessionals om datagedreven te werken, en de rol die gemeenten daarbij spelen kwamen zoal aan bod.

Professionals die werken aan digitalisering van gemeenten en andere instanties uit de (semi)publieke sector vormden het publiek. Aansluitend op de lezing van Damhof was er een verdiepende tafelsessie, waarbij Stichting Kafkabrigade de rol van discussieleider op zich nam.

JenV Dataconferentie

17 okt.

JenV Dataconferentie

Er zijn grote problemen in de datahuishouding van de overheid. Zo is er geen overzicht van gegevensstromen, kunnen wettelijke eisen niet altijd nageleefd worden en kan het recht op inzage maar beperkt gerealiseerd worden. Het ministerie van Justitie en Veiligheid organiseert deze maand een conferentie over de datalevenscyclus, waarmee zij aandacht wil organiseren voor de grondoorzaken hiervan.

Stichting Kafkabrigade verzorgt de keynote op deze conferentie. Medewerkers van het ministerie die betrokken zijn bij de vorming van databeleid en de uitvoering daarvan kunnen na de lezing aansluiten bij een open tafelgesprek.

Arjan Widlak en Eva González Pérez ontvangen Brüll-prijs tijdens symposium 'Van informatie-uitwisseling en rechtsbescherming’

11 okt.

Op 11 november 2022 organiseert Stichting Kritisch Commentaar Fiscale Wetgeving en Fiscaal Beleid een symposium met als thema 'Van informatie-uitwisseling en rechtsbescherming’. De Stichting reikt periodiek de Professor Dieter Brüll-prijs uit aan personen of instellingen die de Nederlandse belastingdienst, de belastingrechter of de fiscale wetgever kritisch hebben gevolgd.

Dit jaar mogen Arjan Widlak en Eva González Pérez de prijs in ontvangst nemen. De laatste keer dat de prijs werd uitgereikt, was in 2016.

Verschillende sprekers, waaronder de prijswinnaars, zullen bij het symposium een voordracht houden. Na afloop is er een borrel. Iedereen kan zich gratis aanmelden door een mail te sturen naar profdrdbrullprijs@gmail.com.

Evaluatie van de Uitvoeringswet AVG

8 sep.

Evaluatie van de Uitvoeringswet AVG

De AVG kent iedereen, maar de Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming - UAVG in 't kort - misschien niet. Deze wet vult de ruimte in die Europese lidstaten hebben om op bepaalde specifieke punten nationale regelingen te treffen. De UAVG regelt bijvoorbeeld de oprichting van de Autoriteit Persoonsgegevens als toezichthouder op de AVG en de meldplicht voor datalekken. Maar de UAVG regelt ook de zeer ruime uitzondering in Nederland op artikel 22 van de AVG voor geautomatiseerde besluitvorming, althans waar dat geen profilering is en een wettelijke verplichting of noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang.

Administratieve rechtvaardigheid in de digitale tijd

30 jun.

Administratieve rechtvaardigheid in de digitale tijd

In Nederland is er geen overzicht van gegevensstromen, is correctie van gegevens nauwelijks geregeld, en gaat de betekenis van gegevens makkelijk verloren. Die ondoorzichtige opzet van de ‘bureaucratische cloud’ leidt tot onrecht. Een signaal of een gegevenswijziging op de ene plek kan leiden tot onbekende gevolgen bij een onbekend aantal andere organisaties. De mogelijkheid van burgers om zich hiertegen te verweren is zeer beperkt. Daarom staat de digitalisering van de overheid in Nederland op gespannen voet met een rechtvaardige omgang met burgers. Dit moet anders, en dat kán ook.

Handreiking Publieke Waarden en Rechten bij het Aanbesteden van ICT verschenen

28 mei

Staatssecretaris van Digitalisering neemt publicatie "Publieke waarden en rechten bij aanbesteden ICT – Handreiking aanbesteden van open source software" in ontvangst.

Handreiking Publieke Waarden en Rechten bij het Aanbesteden van ICT verschenen

Op woensdag 18 mei 2022 nam de nieuwe Staatssecretaris van digitalisering Alexandra van Huffelen de publicatie "Publieke waarden en rechten bij aanbesteden ICT – Handreiking aanbesteden van open source software" in ontvangst. Zij deed dit tijdens de tweede PublicSpaces conferentie die op 17 en 18 mei plaats vond in Pakhuis de Zwijger. Van Huffelen gaf op de conferentie een toelichting op de regeringsvisie op publieke waarden in de digitale wereld. Een onderstreping van het open source gedachtegoed was daarvan een onderdeel.

Kitty Koelemeijer podcast over Volwassen Digitale Overheid

28 mei

Kitty Koelemeijer is hoogleraar, toezichthouder en ondernemer. In haar tweewekelijkse podcast heeft zij gesprekken technologie, innovatie, management en ondernemerschap. En over economie, psychologie en artificial intelligence.

Kitty Koelemeijer podcast over Volwassen Digitale Overheid

Arjan Widlak was te gast bij Kitty Koelemeijer. Kitty spreekt met Arjan over de oorzaken en gevolgen van bureauratisch falen. Arjan geeft toelichting op digitalisering als verdelingsgvraagstuk, de toeslagenaffaire, de noodzaak voor databegroting en de rol van zijn Stichting Kafkabrigade. Ook zijn boeken Digitale Kooi en Volwassen Digitale Overheid komen aan de orde. Met veel voorbeelden en tips voor burgers en ondernemers. De aflevering is te beluisteren via de bekende audiokanalen, en er is een video-opname te bekijken op YouTube.

Zeven ontwerpprincipes voor open source communities bij de overheid (deel 2)

15 apr.

Zeven ontwerpprincipes voor open source communities bij de overheid (deel 2)

Hoe moet een gezond ecosysteem rond open source software bij de overheid eruit zien? Ruben van Wendel de Joode past in zijn dissertatie uit 2005 een aantal ontwerpprincipes uit de institutionele economie toe op open source gemeenschappen. De eerste twee principes, duidelijke grenzen en regels voor productie en gebruik, werden in deel 1 uiteengezet. In dit tweede deel vervolgen we de bespreking van zeven ontwerpprincipes voor open source communities.

Stichting Kafkabrigade werkt op dit moment aan een handreiking Publieke Waarden en Rechten bij het Aanbesteden van ICT, dat de opvolger moet worden van het eerder verschenen playbook. In de aanloop daarnaar verschijnt een serie artikelen over dit thema.

Deelnemen aan een voorproefje van de masterclass?

25 mrt.

Is de masterclass Volwassen Digitale Overheid wat voor jou? Of heb je zin om nog eens met oud-cursisten bij elkaar te komen en de nieuwste ontwikkelingen door te spreken? Neem dan deel aan de Preünie & Reünie Masterclass Volwassen Digitale Overheid! Aan de hand van concepten uit de masterclass kijken we naar de 'Hoofdlijnen beleid voor digitalisering' die recent werden gepresenteerd. De bijeenkomst is online via Zoom op dinsdagavond 10 mei van 19:00 tot 21:00. Aanmelden is mogelijk door een mail te sturen naar joris@kafkabrigade.nl.

Of schrijf je natuurlijk direct in voor de masterclass! Meld je dan snel aan.