Nieuws

Blijf op de hoogte van ons onderzoek, projecten en gastcolleges.

Kafkabrigade levert bijdrage aan nulmeting bureaucratie Passend Onderwijs

9 jul.

Het gemiddelde is redelijk positief, maar de spreiding is sterk. Ongeveer een kwart ervaart de administratie rond leerlingenzorg als tamelijk zinloos, ervaart veel taakbelasting, weinig eigenaarschap en is minder positief over de eigen professionaliteit.

Kafkabrigade levert bijdrage aan nulmeting bureaucratie Passend Onderwijs

Het onderzoek van het Kohnstamm Instituut is een nulmeting, dus beschrijft de situatie van vóór de invoering van de Wet Passend Onderwijs. De hoop en verwachting is dat deze situatie nu aanzienlijk beter is, omdat het terugdringen van de onnodige bureaucratie één van de doelstellingen van de Wet Passend Onderwijs is.

Gemeentenetwerk Bewonersinitiatieven ontwikkelt 'wiki' over wijkondernemingen

26 mei

Het gemeentenetwerk Bewonersinitiatieven wil een 'wiki' ontwikkelen rond bewonersinitiatieven. Een wiki is een gebruiksvriendelijke database waarin betrokkenen bij bewonersinitiatieven laagdrempelig kennis en goede voorbeelden kunnen uitwisselen. De wiki bevat informatie die nodig is om te werken met bewonersinitiatieven. Dit is het belangrijkste resultaat van de laatste bijeenkomst van het netwerk Bewonersinitiatieven, waar de Kafkabrigade deel van uitmaakt.

Kafkabrigade op het Landelijk Congres der Bestuurskunde

19 mrt.

Op 20 en 21 mei 2015 zal het Landelijk Congres der Bestuurskunde (LCB) plaatsvinden in Nijmegen. Het thema in 2015 is ‘Wie is de chef? Een kijkje in de keuken van bestuurlijk Nederland’. Op donderdag 21 mei geeft de Kafkabrigade een workshop op het LCB. Lees hier de omschrijving van de workshop en meer informatie over het congres.

'Provincies zijn slecht bereikbaar voor burgers'

17 mrt.

Ambtenaren van de provincies vinden dat de provincie niet goed bereikbaar is voor burgers. Zo vinden zij de communicatie van de provincie gebrekkig: het is vaak niet helder waar en bij wie ondernemers en burgers met hun vragen terecht kunnen. Een ambtenaar noemt als voorbeeld: 'Er is in onze organisatie geen klantrelatiesysteem en het ontbreekt in veel gevallen ook aan onderlinge dossiertoegang. Als de deskundige of behandelaar van een dossier er niet is, houdt het al snel op.' Dit blijkt uit een onderzoek dat de Kafkabrigade en ICTU/InternetSpiegel hebben uitgevoerd in veertien overheidssectoren. Met de 'Kafkathermometer' onderzochten de Kafkabrigade en ICTU/InternetSpiegel de ervaren onnodige bureaucratie onder 6250 ambtenaren. Meer info over de Kafkathermometer lees je hier. In dit artikel delen we de thermometer-resultaten van ruim 450 respondenten van de provincies.

Urenadministratie stoort waterschapsambtenaren

12 mrt.

Veel professionals die werken bij de waterschappen hebben last van onnodige bureaucratie. Zij vinden onder meer de besluitvormingsprocessen en procedures voor vergunningen omslachtig. Hoewel medewerkers van waterschappen in verhouding tot andere sectoren relatief weinig tijd besteden aan de administratie (2,3 uur per week), voelt die administratie wel als een last. Professionals beklagen zich vooral over tijdschrijven: zo vinden het ze het storend dat ze niet weten wat er met de verzamelde gegevens gebeurt. Dat blijkt uit een onderzoek dat de Kafkabrigade en ICTU/InternetSpiegel hebben uitgevoerd in veertien overheidssectoren. Met de 'Kafkathermometer' onderzochten de Kafkabrigade en ICTU/InternetSpiegel de ervaren onnodige bureaucratie onder 6250 ambtenaren. Meer info over de Kafkathermometer lees je hier. In dit artikel delen we de thermometer-resultaten van de sector waterschappen.

Ook ambtenaren balen van bureaucratie

12 mrt.

De Kafkabrigade onderzocht in hoeverre professionals en hun klanten onnodige bureaucratie tegenkomen in hun werk. Dit is de Kafkathermometer. En één ding blijkt duidelijk uit de Kafkathermometer: ook ambtenaren ergeren zich aan onnodige bureaucratie in hun werkomgeving, zo blijkt uit de eerste resultaten van ons onderzoek met 6250 respondenten in veertien verschillende overheidssectoren. De komende tijd zullen we de onderzoeksresultaten verder analyseren.

Onderwijsveld bestrijdt met Regeldrukagenda onnodige bureaucratie

15 jan.

De komende jaren gaan leraren, onderwijsinstellingen en het ministerie van OCW samen overbodige regels en papierwerk voor leraren aanpakken.

Daarvoor hebben minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker van het ministerie de Regeldrukagenda 2014-2017 ondertekend. In de Regeldrukagenda staan onder meer de volgende plannen:

het ministerie stelt een meldpunt in waar leraren overbodige administratieve zaken kunnen melden om services beter op elkaar te laten sluiten, worden software- en hardwareproblemen aangepakt de onderwijsinspectie gaat actief misverstanden over regels wegnemen, om onnodige administratie te voorkomen.

De Kafkabrigade publiceerde in september 2014 hulpmiddelen voor scholen en samenwerkingsverbanden waarmee zij bureaucratie kunnen bestrijden en voorkomen. Een van die hulpmiddelen is een handleiding van de Kafkaknop, een laagdrempelig meldpunt voor bureaucratie dat je in je eigen organisatie kunt inrichten.

Bekijk hier meer info over de Regeldrukagenda voor het onderwijs!